gayout6

Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de GayOut.com service en website.

De aandacht van de klant wordt in het bijzonder gevestigd op de artikelen 4, 5, 8 en 9. 

 

1. Interpretatie

 

1.1 In deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden"): "overeenkomst": de instemming van de opdrachtgever om de Diensten te gebruiken en betaalt de kosten onderworpen aan deze Voorwaarden of schriftelijk anders is overeengekomen; "Kosten" betekent GayOut.com's (Ticket Out LTD.) Vergoedingen voor de Diensten zoals overeengekomen tussen de partijen schriftelijk van tijd tot tijd; "Client" is de persoon aan wie GayOut.com zijn het verstrekken van de Diensten op grond van deze Voorwaarden; "Data": de ticketing data als gevolg van de verwerking van transacties door GayOut.com (die gevoelige persoonlijke gegevens kunnen bevatten); "Intellectueel Eigendom" betekent alle octrooien, copyrights (inclusief toekomstige auteursrechten), modelrechten, handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow, databankrechten, en alle andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd , en met inbegrip van de aanvragen voor elk van de voorgaande en alle rechten van dezelfde aard, die overal in de wereld kunnen bestaan ​​in of voortvloeien uit het GayOut.com business model, het materiaal, het merk of de levering van de Diensten. "Materiaal" omvat, in aanvulling op een document in het schrijven van de gegevens, databases, computer software (met inbegrip van de Software), ontwerpen, tekeningen, foto's of andere afbeeldingen (of stilstaande of bewegende), de site, geluiden of enig ander record van alle informatie in welke vorm dan ook; "Consumenten": personen die een bestelling hebben geplaatst voor tickets via de GayOut.com systeem; "Diensten": het leveren van de GayOut.com e-commerce-diensten en software, waarbij (i) GayOut.com levert de diensten, door welke personen elektronisch (e-mail of SMS) kunt bestellen tickets voor een evenement van Opdrachtgever, waar de betaling wordt verwerkt door een derde partij (ii) GayOut.com levert de software voor toegang tot de ticketing gegevens verzameld; "Site" betekent GayOut.com de website van waaruit de diensten kan worden geraadpleegd; "Software" betekent GayOut.com e-commerce sales, management en manipulatie software die beschikbaar is voor gebruik door GayOut.com aan de Klant via internet zijn gedaan als onderdeel van de Diensten; "GayOut.com" betekent Ticket Out Ltd (ondernemingsnummer: 515380939, in Israël geregistreerd), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Floor 9, 13 Tuval Street, Ramat Gan, Israel; en "handelsmerk": de "GayOut.com" niet-geregistreerde merknaam en het logo en eventuele toekomstige registratie van een van deze merken of een vergelijkbaar merk of aanvraag tot inschrijving overal in de wereld.

 

1.2 Elke verwijzing in deze voorwaarden naar schrijven of verwante uitdrukkingen omvat een verwijzing naar e-mail, communicatie via websites en vergelijkbare communicatiemiddelen. 

 

1.3 De kopjes in deze voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan. 

 

1.4 De woorden "opnemen" of "inclusief" moeten worden geïnterpreteerd zonder beperking op de volgende woorden. 

 

1.5 Behalve waar de context anders vereist, omvat het enkelvoud het meervoud en omgekeerd; een verwijzing naar één geslacht omvat alle geslachten; woorden die personen aanduiden, omvatten bedrijven en bedrijven en omgekeerd. 

 

1.6 Verwijzing naar een statuut of wettelijke bepaling omvat een verwijzing naar dat statuut of wettelijke bepaling die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, uitgebreid of opnieuw ingevoerd. 

 

1.7 Elke verwijzing naar een Engelse wettelijke termijn voor enige actie, rechtsmiddel, methode van gerechtelijke procedure, juridisch document, wettelijke status, gerecht, officieel of enig juridisch concept of andere zaak, met betrekking tot een ander rechtsgebied dan Israël, wordt geacht een verwijzing naar wat bijna in die jurisdictie overeenkomt met de Israëlische juridische term. 

 

1.8 Elke negatieve verplichting die aan een partij wordt opgelegd, zal worden geïnterpreteerd alsof het ook een verplichting is om de handeling of zaak in kwestie niet toe te staan ​​of te lijden en elke positieve verplichting die aan een partij wordt opgelegd, zal worden uitgelegd alsof het ook een verplichting was om dat te verkrijgen. de handeling of zaak in kwestie moet worden gedaan. 

 

1.9 Verwijzingen naar clausules zijn, tenzij anders vermeld, verwijzingen naar clausules van deze Overeenkomst. 

 

2. Levering van de diensten en ondersteuning

 

2.1 Onder voorbehoud van eerdere beëindiging in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal GayOut.com de Services aan de Klant leveren voor de duur van deze Overeenkomst en zal het redelijke pogingen ondernemen om de Services op een professionele manier aan te bieden. 

 

2.2 GayOut.com gebruikt een derde partij om: de site, de software en de gegevens te hosten en om communicatiediensten aan te bieden. Die derde partij verbindt zich ertoe haar diensten te leveren op of boven industriestandaarden. Alle partijen vertrouwen op de diensten van andere telecommunicatie-exploitanten. Bijgevolg garandeert GayOut.com niet dat de Services ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn of dat de levering, e-mails of sms-berichten zonder vertraging zullen zijn. 

 

2.3 GayOut.com zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat derden die betrokken zijn bij de levering van de Services passende veiligheidsmaatregelen nemen om Gegevens te beschermen. 

 

2.4 Het kan nodig zijn om de Services van tijd tot tijd tijdelijk op te schorten om onderhoud aan apparatuur uit te voeren; dergelijke schorsingen zijn beperkt. De Services kunnen echter ook (geheel of gedeeltelijk) worden opgeschort wanneer GayOut.com of de derde host verplicht is om te voldoen aan een bestelling, instructie of verzoek van de overheid, een rechtbank of andere bevoegde administratieve autoriteit of een hulpverleningsorganisatie. 

 

2.5 GayOut.com kan de Klant op elk moment wijzigingen in de Services aanbrengen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan relevante wettelijke, reglementaire of soortgelijke vereisten die de aard of de kwaliteit van de Services niet wezenlijk beïnvloeden. 

 

2.6 GayOut.com biedt gratis e-mailondersteuning voor de Services gedurende de gebruikelijke openingstijden. 

 

2.7 Gebruik van de GayOut.com diensten vereist het gebruik van de diensten van een 3rd partij payment processor, waarmee de cliënt afzonderlijk moet samentrekken. De klant erkent dat GayOut.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de handelingen of activiteiten van de 3rd partij processor.

 

2.8 De Klant erkent dat GayOut.com biedt het platform voor de afgifte van eTickets aan consumenten en is niet verantwoordelijk voor de vervulling van de gebeurtenissen aan de consument of de verwerking van betalingen voor deze tickets. Op geen enkel moment heeft GayOut.com een ​​contract met een consument ondernemen, het blijft de Clients zelf verantwoordelijk voor het evenement waarop de tickets betrekking te leveren en om eventuele terugbetalingen of compensatie aan de consument te maken voor het feit dat het evenement te leveren.

 

3. Kosten

 

3.1 De Klant betaalt de kosten voor de Diensten in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden met GayOut.com overeengekomen. Deze termen omvatten maar zijn niet beperkt tot een vergoeding per ticket verwerkt door het GayOut.com voor de klant.

 

3.2 GayOut.com kan van tijd tot tijd het niveau van de Kosten of de Kosten-betalingsvoorwaarden wijzigen op niet minder dan een 7 dagen van tevoren schriftelijk. Binnen 7 dagen na ontvangst van dergelijke kennisgeving kan de Klant GayOut.com schriftelijk laten weten dat hij deze Overeenkomst wenst te beëindigen met ingang van de datum van een voorgestelde wijziging van de Kosten. GayOut.com kan dan ofwel de Overeenkomst beëindigen of zijn kennisgeving intrekken. 

 

3.3 Alle kosten die aan de Klant worden gecrediteerd voor de levering van de Services zijn exclusief GST, waarvoor de Cliënt van tijd tot tijd bovendien tegen het geldende tarief extra aansprakelijk is. 

 

3.4 Er zijn kosten verschuldigd voordat gegevens met betrekking tot evenementtickets aan de klant worden vrijgegeven. Gegevens worden pas vrijgegeven als de volledige betaling is ontvangen. 

 

3.5 De betaling van de kosten kan worden gedaan door PayPal, creditcard of bankpas.

 

3.6 Geen betaling wordt geacht te zijn gedaan totdat GayOut.com heeft duidelijk fondsen ontvangen.

 

3.7 Als de Klant betaalt aan GayOut.com geen Kosten die verschuldigd zijn ingevolge de Overeenkomst, dan is GayOut.com zonder beperking van eventuele andere rechten, gerechtigd op het uitstaande bedrag op dagelijkse basis vanaf de vervaldatum tot het openstaande bedrag volledig betaald. 

 

3.8 Tot juli 1st 2016 GayOut.com zal geen commissie voor de kaartverkoop en het evenement kaartverkoop zal gratis zijn. Vanaf juli zal 1st 2016 GayOut commissie 10% van de kaartverkoop prijs.

 

3.9 De prijs weergegeven op de GayOut.com website voor de consument is de uiteindelijke prijs door hem te betalen. Het evenement manager moet extra kosten toe te voegen, zoals belastingen, verwerking, paypal fee of anderen, om de prijs weergegeven voor de consument. GayOut zal een 10% verwerking provisie aftrekken van de overgedragen aan de gelden van cliënten.

 

3.10 GayOut.com zal de betaling aan de klant overmaken voor de tickets, minus de verwerkingsprovisie van GayOut.com binnen 30 dagen na het evenement. 

 

3.11 Als een consument kocht tickets voor een evenement en het evenement wordt afgelast, of de consument ticket niet bij de ingang van het evenement GayOut.com geaccepteerd zal de opbrengst van de aankoop evenement ticket naar de consument terug te betalen volledige prijs van het ticket. Opdrachtgever zal geen geld ontvangen voor geannuleerde evenementen of tickets niet geaccepteerd.

 

3.12 Als een consument een evenemententicket koopt, maar het evenement niet bijwoont. De klant krijgt nog steeds de betaling voor dit ticket (minus verwerkingsprovisie GayOut.com) 

 

3.12 Facturen aan klanten zullen onder de naam Ticket Out LTD. CN-515380939

 

4. Gegevens, gegevensbescherming en vrijwaring

 

4.1 De Klant erkent dat de Gegevens zijn afgeleid van die verstrekt door de eindklanten en wordt niet gecontroleerd door GayOut.com en bijgevolg dat GayOut.com niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de juistheid van de Gegevens. 

 

4.2 GayOut.com contracteert een derde partij om de gegevens op te slaan en een back-up. Hoewel deze derde verplicht back-ups regelmatig (minimaal dagelijks) uit te voeren, is de opdrachtgever geadviseerd om zijn eigen interim back-ups van alle gegevens. GayOut.com is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, ongeacht de oorzaak, voortvloeiende uit het verlies van gegevens.

 

4.3 Het is een voorwaarde van deze overeenkomst dat de Klant voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, indien gevestigd in de Europese Economische Ruimte "EER", elk ter plaatse geldende wetgeving die uitvoering geven aan EG-richtlijn 95 / 46 / EG, zoals de bepalingen van de data Protection Act 1998 of officiële richtlijnen).

 

5. Verplichtingen en vrijwaring van de klant

 

5.1 De Opdrachtgever draagt ​​er zorg voor dat het geschikte computer en communicatie-apparatuur om de Diensten van tijd tot tijd te gebruiken; GayOut.com beveelt aan dat Opdrachtgever op zijn minst, een computer, internetverbinding en een webbrowser met een minimum specificatie van ofwel (i) Internet Explorer 7 of hoger (voor een PC), of (ii) Firefox 2 of hoger (voor een MAC of PC), of (iii) Google Chrome (voor een Mac of PC). Elke andere webbrowsers worden gebruikt op eigen risico van opdrachtgever als ze volledige functionaliteit niet noodzakelijkerwijs bieden Software GayOut.com's.

 

5.2 Het is essentieel dat de reputatie van de dienstverlening en het merk GayOut.com onbeschadigd blijven. Dienovereenkomstig, is het een voorwaarde van deze overeenkomst die de klant niet: a) in de zool mening van GayOut.com, gebruik maken van de diensten zodat de dienst in diskrediet te brengen in diskrediet te brengen of anderszins de Diensten of GayOut.com

 

(B) gebruik maken van de diensten op een manier die lasterlijk; of (c) gebruik maken van de diensten op een manier die de intellectuele eigendomsrechten, eigendom of persoonlijke rechten van derden schendt.

 

5.3 De Klant zal het wachtwoord en andere toegang tot informatie te houden voor gebruik met de Services vertrouwelijk en beperkt tot die medewerkers die behoefte hebben aan dergelijke details te weten en draagt ​​er zorg voor al deze medewerkers zich bewust zijn van de vertrouwelijke aard van deze informatie en behandelen dienovereenkomstig. Cliënt zal GayOut.com onverwijld waarschuwen indien zij van mening is dat dergelijke informatie niet langer geheim.

 

5.4 De Klant zal rekening houden met en onmiddellijk voldoen aan alle redelijke aanwijzingen van GayOut.com met betrekking tot het gebruik van de Services. Bij het overwegen van de redelijkheid van de aanwijzingen van GayOut.com wordt rekening gehouden met de rechten van consumenten en andere klanten van GayOut.com, mogelijke schade aan de reputatie van GayOut.com of haar diensten en eventuele klachten die door GayOut.com van consumenten worden ontvangen. 

 

5.5 De Klant vrijwaart GayOut.com voor alle verliezen, claims, schade en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van deze clausule 5. 

 

5.6 De klant accepteert elk ticket uitgegeven door GayOut.com voor zijn speciale evenement. Het ticket kan worden gevolgd door de naam van de consument of door een scanbare QR-code op het ticket zelf, die kan worden gescand door elke mobiele QR-codescanner-app. Hier zijn voorbeelden van dergelijke apps: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=nl) 

 

6. Eigendom en gebruik van de intellectuele eigendomsrechten

 

6.1 De Klant erkent en GayOut.com garandeert dat houder is van het intellectuele eigendom (die, voor alle duidelijkheid, omvat het merk en software).

 

6.2 GayOut.com verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusieve licentie om

 

(i) gebruik de Software en het Handelsmerk gedurende de duur van deze Overeenkomst en 

 

(ii) om de Gegevens te gebruiken, kopiëren en aan te passen voor de duur van deze Overeenkomst en 

 

(Iii) te gebruiken, kopiëren of gegevens die door de Klant op de datum van beëindiging van deze overeenkomst, met inachtneming van de opdrachtgever met enige toepasselijke wet of wettelijke bepaling aan te passen.

6.3 gebruik van de software is de volgende voorwaarden:

 

(A) "gebruik" van de software is beperkt tot het gebruik via het internet en voor het doel van het gebruik van alleen de diensten;

 

(B) de Opdrachtgever geen recht om te kopiëren, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, demonteren of de software geheel of gedeeltelijk, behalve zoals toegestaan ​​door de wet te wijzigen;

 

(c) de Cliënt heeft geen recht sublicenties van de Software te verlenen; en 

 

(D) de Klant erkent dat de Software niet als goederen zullen worden behandeld in de zin van het Verenigd Koninkrijk Sale of Goods Act 1979.

 

6.4 De Klant verbindt zich ertoe om te doen of toe te staan ​​te gebeuren elke handeling die of misschien gevaar zou brengen of de ongeldigheid van een registratie van het intellectuele eigendom, of aanvraag tot inschrijving, noch op elke handeling die zou kunnen helpen of aanleiding geven tot een verzoek om eventuele verwijderen doen van de Intellectuele Eigendom van een officieel register of die afbreuk kunnen doen aan het recht of de titel van GayOut.com de Intellectuele Eigendom.

 

6.5 De Klant zal enige verklaring niet bellen of doen elke handeling die kunnen worden genomen om aan te geven dat het enig recht titel of belang in of aan het eigendom of het gebruik van een van de intellectuele eigendom, behalve onder de voorwaarden van deze overeenkomst, en erkent dat geen van de in deze overeenkomst de Klant geen enkel recht, titel of belang in of om de Intellectuele Eigendom save as hierbij verleend geven.

 

6.6 Alle gebruik van de intellectuele eigendom (met inbegrip van het handelsmerk) door de Opdrachtgever is in het voordeel van GayOut.com en de goodwill opgebouwd aan de opdrachtgever als gevolg van het gebruik van de intellectuele eigendom (met inbegrip van het handelsmerk) (maar niet meer of andere goodwill) komt toe aan en in vertrouwen door de opdrachtgever worden gesteld voor GayOut.com waaraan goodwill Opdrachtgever stemt ermee in om GayOut.com te wijzen op haar verzoek en eigen kosten op elk moment, hetzij tijdens of na de looptijd van deze overeenkomst.

 

6.7 Opdrachtgever zal gebruik van het merk in de door GayOut.com tot tijd bepaald van tijd vorm en treffen alle redelijke aanwijzingen van GayOut.com als de kleuren en de grootte van de voorstellingen van het merk en de wijze en dispositie op het observeren producten van de klant, verpakkingen, etiketten, wikkels en alle bijbehorende folders, brochures of ander materiaal. De Klant is verantwoordelijk voor zorgen dat alle andere vereisten inzake de etikettering, verpakking, reclame, marketing en andere dergelijke zaken in acht worden genomen.

 

6.8 Het gebruik van het merk door de Opdrachtgever te allen tijde in overeenstemming met en streven naar het onderscheidend vermogen en de reputatie te behouden, zoals bepaald door GayOut.com en de Klant zal elk gebruik te staken van het tegendeel als GayOut.com nodig.

 

6.9 De Klant zal geen gebruik maken van elk merk of naam verwarrende gelijkenis vertoont met het merk ten aanzien van een van haar producten of gebruik maken van het merk als onderdeel van een zakelijke of handelsnaam of stijl.

 

6.10 De voorgaande verplichtingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten onverminderd van kracht blijven ondanks beëindiging van de overeenkomst.

 

6.11 Indien cliënt zich ervan bewust dat een andere persoon, firma of bedrijf beweert dat het merk is ongeldig of dat het gebruik van het handelsmerk inbreuk maakt op enig recht van een andere partij of dat het merk is anders aangevallen of vatbare de Cliënt GayOut onmiddellijk geven .com volledige bijzonderheden schriftelijk daarvan en zal geen commentaar of de toelating tot een derde daarvan te treffen ten aanzien.

 

6.12 GayOut.com leidt de uitvoering van alle procedures met betrekking tot de intellectuele eigendom te hebben en zal naar eigen goeddunken te bepalen welke maatregelen eventueel te nemen ten aanzien van een inbreuk of vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of passing off of een andere vordering of tegenvordering bracht of bedreigd met betrekking tot het gebruik of de registratie van de Intellectuele Eigendom. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om een ​​actie met betrekking tot de intellectuele eigendom in eigen naam te brengen.

 

7. Vertrouwelijkheid 

 

7.1 De Klant gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe dat het gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en daarna vertrouwelijk blijft en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GayOut.com enige informatie van vertrouwelijke aard (inclusief de Gegevens, handelsgeheimen, de bepalingen van deze Overeenkomst en informatie met betrekking tot commerciële waarde) die haar bekend kunnen worden bij GayOut.com en die betrekking heeft op GayOut.com, een van haar gelieerde ondernemingen of klanten, tenzij dergelijke informatie algemeen bekend is of op dat moment al bekend is bij dergelijke partijen van openbaarmaking of wordt later publieke kennis anders dan door schending van deze Overeenkomst of komt vervolgens legaal in het bezit van een dergelijke partij van een derde partij. 

 

7.2 De beperkingen van clausule 7.1 zijn niet van toepassing op openbaarmaking aan: (a) hun eigen werknemers die de vertrouwelijke informatie moeten kennen en die aan vergelijkbare vertrouwelijkheidbeperkingen zijn gebonden; of (b) aan juridische adviseurs van beide partijen, een rechtbank, een overheidsinstantie of een toepasselijke regelgevende instantie; of (c) organisaties die hosting- en communicatiediensten leveren aan beide partijen wanneer deze openbaarmaking bijkomstig is aan de geleverde diensten en wanneer die organisaties aan soortgelijke vertrouwelijkheidsbeperkingen zijn gebonden. 

 

7.3 Om alle twijfel weg te nemen, geen van beide partijen zal in enig stadium enige vertrouwelijke, zakelijke of toekomstige plannen van de andere partij bekendmaken aan derden, inclusief maar niet beperkt tot de commerciële voorwaarden van de Overeenkomst, tenzij een openbare bekendmaking, een persbericht of iets dergelijks vrijgave of een advertentie-, publiciteits- of promotiedocument is specifiek overeengekomen door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van GayOut.com. 

 

7.4 De voorgaande verplichtingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid blijven onverminderd van kracht, ongeacht de beëindiging van de Overeenkomst. 

 

8. Garanties en aansprakelijkheid van GayOut.com 

 

8.1 GayOut.com garandeert de Klant dat de Services met de nodige zorg en bekwaamheid zullen worden geleverd. 

 

8.2 Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen voor dood of persoonlijk letsel, ongeacht de oorzaak ervan, of voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken. 

 

8.3 GayOut.com is jegens de klant niet aansprakelijk voor verlies, schade, kosten, uitgaven of andere schadeclaims die voortvloeien uit gegevens die onvolledig, onjuist, onnauwkeurig, onleesbaar, niet in volgorde of in de verkeerde vorm zijn of voor handelen of nalaten van een consument. 

 

8.4 Onderworpen aan clausule 8.2 en op te slaan zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is GayOut.com niet aansprakelijk jegens de Klant op grond van enige verklaring (tenzij frauduleus), of een impliciete garantie, voorwaarde of andere termijn (inclusief die met betrekking tot bevredigende kwaliteit). of geschiktheid voor het doel), of enige plicht in gewoonterecht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van de Overeenkomst, voor (i) verlies van winst, (ii) verlies van inkomsten, (iii) verlies van besparingen of verwachte besparingen, (iv) verlies van gegevens, (v) verlies van gebruik van software of gegevens, (vi) verlies of verspilling van management of personeelstijd, (vii) enige indirecte, speciale of gevolgschade, schade, kosten, uitgaven of andere claims (veroorzaakt door nalatigheid van GayOut.com, haar personeelsleden of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of in verband staan ​​met de levering van de Services of het gebruik door de Klant. 

 

8.5 Onderhevig aan clausule 8.2, zal de volledige aansprakelijkheid van GayOut.com onder of in verband met de Overeenkomst niet hoger zijn dan het bedrag van de Kosten die door GayOut.com in de voorgaande 3 maanden van de Klant zijn ontvangen. 

 

9. Overmacht 

 

Geen van de partijen is verantwoordelijk jegens de andere partij in omstandigheden waarin sommige of alle verplichtingen onder de Overeenkomst niet kunnen worden uitgevoerd vanwege omstandigheden buiten de redelijke controle van de in gebreke blijvende partij, waaronder een Goddelijke wet, wetswijziging, brand, explosie, overstroming, ongeval, staking, uitsluiting of ander industrieel geschil, oorlog, terroristische daad, oproer, binnenlandse onlusten, falen van openbare stroomvoorzieningen, falen van communicatiefaciliteiten, gebrek aan leveranciers of onderaannemers, of het onvermogen om computerverwerkingsfaciliteiten te beveiligen ( inclusief die van de noodzakelijke kwaliteit of beveiliging), sms-sms-diensten ontvangen, materialen of benodigdheden verkrijgen en, in alle gevallen, het onvermogen om dit te doen, behalve tegen hogere prijzen (al dan niet vanwege dergelijke oorzaken). Als dergelijke omstandigheden echter langer dan 28-dagen aanhouden, kan de niet-in gebreke blijvende partij de Overeenkomst beëindigen en zijn alle verschuldigde kosten verschuldigd aan GayOut.com tot de datum van beëindiging. 

 

10. Opschorting en beëindiging 

 

10.1 GayOut.com kan de levering van Diensten aan de Klant schorsen als de betaling van alle Kosten te laat is (al dan niet betwist door de Klant). 

 

10.2 GayOut.com kan de Diensten (of een deel daarvan) te allen tijde op te schorten zonder kennisgeving als in de zool mening van GayOut.com het gebruik van de Diensten door de Klant schade, of dreigt, de veiligheid of de stabiliteit van de gegevens worden beschadigd , Site, Software, Member Services of diensten die door GayOut.com aan andere klanten.

 

10.3 Beide partijen kunnen de Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving van 1 aan de andere partij. 

 

10.4 GayOut.com kan de Overeenkomst (en Diensten) opschorten of beëindigen (naar eigen goeddunken van GayOut.com) na schriftelijke kennisgeving indien: (a) niettegenstaande onderstaande subclausule (b), de Klant zijn verplichtingen onder clausules 4.3 niet nakomt, 4.4 of 5.1 naar 5.4 inclusief; of (c) indien de Klant een overtreding begaat van deze Voorwaarden en (indien in staat om dit te verhelpen) nalaat de inbreuk binnen 14 dagen na het vereiste op schriftelijke kennisgeving te verhelpen; of (d) indien de cliënt insolvent of failliet wordt, een regeling treft met schuldeisers, een curator of bewindvoerder wordt aangesteld of zijn bestuurders of aandeelhouders een besluit nemen om de handel op te schorten, te liquideren of de vennootschap te ontbinden anders dan ter wille van de fusie of reconstructie of het stopt, of dreigt te stoppen, handel; of (e) als GayOut.com niet verder kan gaan met het leveren van de Diensten om redenen buiten haar redelijke controle. 

 

10.5 Elke beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, doet geen afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen waartoe een partij wettelijk of krachtens de Overeenkomst gerechtigd is en tast de opgebouwde rechten of aansprakelijkheden van beide partijen of de inwerkingtreding of de voortzetting van de inwerkingtreding van enige bepaling van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om van kracht te worden op of na deze beëindiging, met inbegrip van de garanties en schadevergoedingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen. 

 

11. Effecten van beëindiging 

 

11.1 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook: (a) vindt er geen restitutie plaats van enig element van de Kosten; (b) alle onbetaalde Kosten worden onmiddellijk opeisbaar (ook op pro rata basis indien een deel van een periodiek in rekening gebracht bedrag verschuldigd is); (c) GayOut.com is niet verplicht om gegevens te bewaren; en (d) alle bepalingen van de Overeenkomst die, om uitvoering te geven aan hun betekenis, de beëindiging ervan moeten overleven, zullen daarna volledig van kracht blijven en van kracht blijven, met inbegrip van om twijfel weg te nemen, clausules 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 & 15 van deze voorwaarden. 

 

12. Geschillen 

 

12.1 In geval van een geschil of verschil dat ontstaat tussen de partijen in verband met deze Overeenkomst, zullen hoge vertegenwoordigers van de partijen, binnen 10 dagen na schriftelijke kennisgeving door een van beide partijen aan de andere, te goeder trouw op een neutrale locatie van GayOut.com kiest in een poging om het geschil op te lossen. 

 

12.2 Elke procedure met betrekking tot een geschil zal in de Engelse taal worden gevoerd. 

 

13. Overdracht en uitbesteding 

 

13.1 GayOut.com kan naar eigen goeddunken alle rechten uit hoofde van deze Overeenkomst of een deel daarvan overdragen, uitbesteden of op enige andere manier aan een derde partij overdragen. 

 

13.2 De Klant mag deze Overeenkomst of enig deel daarvan niet toewijzen, uitbesteden, in sublicentie geven of op een andere manier afvoeren of dit doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GayOut.com. 

 

14. Communicatie en mededelingen 

 

14.1 De Cliënt verbindt zich ertoe hebben, en blijf op de hoogte van GayOut.com, een geldige en regelmatig worden gecontroleerd contact e-mail adres voor de duur van deze overeenkomst. De opdrachtgever wordt geacht gelezen berichten aan hebben gestuurd om dit contact e-mailadres en GayOut.com kunnen handelen op basis daarvan. Tenzij anders is vermeld GayOut.com's contact e-mail adres is Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. 

 

14.2 Een kennisgeving die door een van beide partijen aan de andere moet worden gedaan onder deze voorwaarden, moet schriftelijk worden gegeven en moet in persoon worden gegeven of aan de andere partij worden gericht in de hoofdzetel, de hoofdvestiging of een ander fysiek of elektronisch adres als kan op het relevante tijdstip op grond van deze bepaling zijn gemeld aan de partij die de kennisgeving heeft gedaan (en clausule 14.1 is van kracht) - behalve dat kennisgevingen of procedures met betrekking tot een geschil persoonlijk of per post zullen worden gegeven. 

 

14.3 Een dergelijke kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen: (i) indien persoonlijk geleverd, op het moment van aflevering; (ii) indien verzonden per post binnen Israël, 2 werkdagen na plaatsing; en (iii) indien verzonden per luchtpost 5 werkdagen na plaatsing; Op voorwaarde dat een ontvangst geacht vóór 9am of na 5pm op een Werkdag plaatsvindt, wordt de kennisgeving geacht te zijn gegeven op de volgende Werkdag. Voor de toepassing van deze clausule op een "Werkdag" wordt elke dag bedoeld die geen zaterdag, zondag of feestdag in Israël is en / of de plaats waarnaar de kennisgeving is verzonden. 

 

15. Algemeen 

 

15.1 De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen, vervangt elke eerdere overeenkomst of afspraak en kan niet worden gewijzigd, behalve schriftelijk tussen de partijen. De Klant erkent dat hij niet op andere verklaringen dan die in deze Overeenkomst heeft vertrouwd. Alle andere voorwaarden, expliciet of impliciet bij wet of anderszins, zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. 

 

15.2 GayOut.com kan naar eigen goeddunken de Voorwaarden of Diensten wijzigen of wijzigen door de Klant 30 dagen schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Binnen 7 dagen na ontvangst van deze kennisgeving kan de Klant GayOut.com schriftelijk laten weten dat hij deze Overeenkomst wenst te beëindigen met ingang van de datum van een voorgestelde wijziging van de Voorwaarden of Diensten en GayOut.com kan dan kiezen om de Voorwaarden te wijzigen of zich terug te trekken de kennisgeving. 

 

15.3 De partijen garanderen dat zij de bevoegdheid en bevoegdheid hebben om de Overeenkomst aan te gaan en de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. 

 

15.4 De Overeenkomst wordt niet geacht een partnerschap of arbeidsverhouding tussen de partijen tot stand te brengen. 

 

15.5 opslaan voor een holding, dochteronderneming of verbonden onderneming van GayOut.com en iedere eigenaar van de intellectuele eigendom, een persoon die geen partij bij de overeenkomst zal geen recht hebben of op andere wijze aan een looptijd van de overeenkomst af te dwingen.

 

15.6 Geen handeling, nalaten of vertraging om op te treden, of instemmen door GayOut.com bij het uitoefenen van enige van de rechten onder de Overeenkomst wordt beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht, en geen afstand door GayOut.com van enige schending van de Overeenkomst door de Cliënt wordt beschouwd als een afstandsverklaring van een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling. 

 

15.7 Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie onverlet. 

 

15.8 De overeenkomst wordt beschouwd als een contract in Israël en de Israëlische wet zullen alle opzichten van toepassing op deze Overeenkomst en de partijen akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de Israëlische rechtbanken.

 

GayOut.com is een unieke service waarmee je tickets online rechtstreeks naar uw klanten en eenvoudig beheren evenement registraties.